ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΑΡΓΟΣ Α.Ε ως η δημιουργός και η δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του δικτυακού τόπου www.argoscom.gr (εφεξής καλούμενου στην παρούσα το argoscom.gr) προσφέρει δωρεάν στους επισκέπτες ή/ και μέλη ή / και χρήστες ή/ και αναγνώστες του (εφεξής καλούμενοι στην παρούσα "χρήστες") υπηρεσίες, επιλογές και πληροφορίες που συμπεριλαμβάνουν και εργαλεία αναζήτησης και σχετίζονται με την διανομή του Τύπου και τις εν γένει δραστηριότητες της. Η χρήση του argoscom.gr από τους χρήστες απαιτεί την προσεκτική ανάγνωση καθώς επίσης και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακολούθων όρων χρήσης που διέπουν το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που περιλαμβάνεται σε αυτόν. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους χρήσης του argoscom.gr οφείλει να μην προχωρήσει στην χρήση των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών.


Η υπηρεσία EXTRANET παρέχει δωρεάν στους χρήστες της, πληροφορίες σχετιζόμενες με τον Τύπο (διανομή, επιστροφές εντύπων, συμβάντα κατά την διαδικασία διακίνησης εντύπων κλπ), με την χρησιμοποίηση ειδικού κωδικού πρόσβασης, αναλόγως με την ιδιότητα αυτών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς επίσης και η δυνατότητα πρόσβασης τους σε αυτές διαφοροποιούνται σύμφωνα με την ιδιότητα του χρήστη. Η διαδικασία εγγραφής στην ως άνω υπηρεσία του δικτύου, προϋποθέτει τηλεφωνική αίτηση του χρήστη και στην συνέχεια παροχή είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω e-mail του ονόματος χρήσης και του προσωπικού κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος θα έχει ορίσει από το αρμόδιο τμήμα του argoscom.gr. Κατά την διαδικασία εγγραφής θα ζητηθεί η ιδιότητα του χρήστη και μια διεύθυνση e-mail.

Ο χρήστης διατηρεί στο ακέραιο την αποκλειστική ευθύνη για τις διενεργούμενες πράξεις από τον λογαριασμό του, καθώς και την προσεκτική χρήση αυτού και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης. Υποχρεούται να μην αποκαλύπτει σε οιονδήποτε τρίτο τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης του και αναλαμβάνει την υποχρέωση ειδοποίησης του argoscom.gr για την οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση καθώς και την οιαδήποτε γενόμενη ή και πιθανή παραβίαση ασφάλειας του λογαριασμού του. Το argoscom.gr δεν φέρει την οιαδήποτε ευθύνη για πιθανή βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία ή αμέλεια των χρηστών να ακολουθήσουν τα ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι και η συγκεκριμένη ειδική υπηρεσία διέπεται από τους γενικούς όρους χρήσης του argoscom.gr.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του argoscom.gr αποδεχόμενοι πλήρως τα κάτωθι:

1. Ο χρήστης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι τόσο της ΑΡΓΟΣ ΑΕ, όσο και του argoscom.gr αλλά και των τρίτων για οιοδήποτε περιεχόμενο πιθανώς καθιστά διαθέσιμο μέσω του argoscom.gr.

2. Απαγορεύεται στους χρήστες η χρήση οιασδήποτε μεθόδου για την δημοσίευση, αποστολή, ανάρτηση ή κυκλοφορία μέσω του argoscom.gr παράνομου καθ' οιονδήποτε τρόπο και έννοια σύμφωνα με τους κανόνες του Δικαίου (Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς). Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς ως τέτοιο χαρακτηρίζεται περιεχόμενο καθ' οιονδήποτε τρόπο υβριστικό, ενοχλητικό, χυδαίο, προσβλητικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, ρατσιστικό, προσβάλλον την θρησκευτική πίστη κλπ.

3. Απαγορεύεται στους χρήστες η πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους καθ' οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο.

4. Απαγορεύεται στους χρήστες η καθ' οιονδήποτε τρόπο παρέμβαση ή / και αλλοίωση των περιεχομένων και των παρεχόμενων από το argoscom.gr πληροφοριών.

5. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι καθίσταται ο αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος προς πλήρη αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας υποστεί η ΑΡΓΟΣ ΑΕ, το argoscom.gr, οι συνεργάτες αυτού αλλά και οιοσδήποτε τρίτος, προερχόμενης από την κακή ή / και αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του και την μη συμμόρφωση του με τους παρόντες όρους χρήσης.


Το argoscom.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και εν γένει τα περιεχόμενα σε αυτό στοιχεία είναι ορθά και πλήρη. Παρόλα τα ανωτέρω, γίνεται γνωστό δια των παρόντων όρων χρήσης ότι υπό οιεσδήποτε συνθήκες, περιλαμβανομένης και της περιπτώσεως της αμέλειας, το argoscom.gr δεν ευθύνεται για οιασδήποτε μορφής βλάβη ή ζημία υποστεί ο χρήστης από την χρησιμοποίηση του περιεχομένου του, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με την γνώση και αποδοχή των όρων της παρούσης. Το argoscom.gr δεν παρέχει καμία ρητή ή συνεπαγόμενη εγγύηση, ότι οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, παρέχονται στους χρήστες χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Τέλος, το argoscom.gr, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, την πληρότητα αλλά και την διαθεσιμότητα των μέσω αυτού παρεχόμενων πληροφοριών και περιεχομένων.


Οι υπηρεσίες του argoscom.gr απευθύνονται σε ενήλικες, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η πρόσβαση σε αυτές ανηλίκων γίνεται μόνο με την συγκατάθεση των γονέων τους. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν το argoscom.gr και συναντήσουν με οποιονδήποτε τρόπο και μέσω της οιασδήποτε σύνδεσης ακατάλληλο για ανηλίκους περιεχόμενο, το argoscom.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.


Το argoscom.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω συνδέσμων. Συνεπώς, για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών και πληροφοριών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών και πληροφοριών τους. Περαιτέρω, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί, ότι το argoscom.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτές καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο).


Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το σύνολο του περιεχομένου του argoscom.gr, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα υπηρεσιών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ως άμεση συνέπεια των ανωτέρω, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν συνόλω ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου των πληροφοριών σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για αυστηρώς προσωπική και σε καμία περίπτωση δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το argoscom.gr και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εάν στο argoscom.gr εμφανίζονται υπηρεσίες ή πληροφορίες που φέρουν σήματα τρίτων εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.


1. Τα προσωπικά στοιχεία που πιθανώς να ζητηθούν το argoscom.gr είναι: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Νομός, Πόλη, Ημερομηνία γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Προσωπικά στοιχεία ενδέχεται επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του argoscom.gr ή και όταν οι χρήστες επισκέπτονται κάποιες σελίδες του argoscom.gr. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί σε υπηρεσία του argoscom.gr συμφωνεί ότι θα παρέχει αληθής, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα πιθανώς ζητούμενα στοιχεία στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση σε υπηρεσία και να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

2. Το argoscom.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

3. Κατ' εξαίρεση το argoscom.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση αυτών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων και εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

4. Το argoscom.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν ή και απλώς να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, επικοινωνώντας όμως προηγουμένως με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διαπιστώσουν την ύπαρξη του προσωπικού τους αρχείου.

5. Το argoscom.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή κειμένου που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον όμως ο ίδιος ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

6. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του argoscom.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 ως σήμερα ισχύει, π.δ. 207/1988, π.δ. 79/2000, Ν. 2819/2000 αρ. 8) και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ). Σε αυτό το πλαίσιο, οιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το argoscom.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.


Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του argoscom.gr καθώς και οιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά δεδομένα), της οποίας ο χρήστης ρητώς δηλώνει, ότι έλαβε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του argoscom.gr και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν αναφυόμενων διαφορών εκ της παρούσης, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η ΑΡΓΟΣ A.E.

Η ΑΡΓΟΣ A.E. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την πρακτόρευση και διανομή εφημερίδων και περιοδικών και είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρακτορείο διανομής Τύπου στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και παρέχει B2B & B2C υπηρεσίες.

Πρακτόρευση

Η εταιρεία ΑΡΓΟΣ δραστηριοποιείται από το 1999 στον τομέα πρακτόρευσης και διανομής εφημερίδων και περιοδικών ελληνικού τύπου. Στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας συμμετέχουν μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές εκδοτικές επιχειρήσεις. Διανέμει τον τύπο Πανελλαδικά μέσω 105 αντιπροσώπων σε 4.500 Σημεία Πώλησης.

Διεύθυνση

'Αργος Α.Ε.
20o χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Κορωπί
TK 19400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3078301000
www.argoscom.gr
email: info@argoscom.gr
Τηλ.: 2106690560 - Fax: 2106690699