ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Περιεχόμενα

 1. Χαρακτηριστικά της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
 2. Υπηρεσίες που παρέχει η ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
 3. Πολιτική ποιότητας της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
 4. Ατομική Σύμβαση με τον Χρήστη Υπηρεσιών της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
 5. Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Ταχυμεταφοράς Εγγράφων & Δεμάτων από την «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.»
 6. Λοιπές ρυθμίσεις
 7. Διαδικασία επίλυσης διαφορών
 8. Διαχείριση των απαράδοτων αντικειμένων

ΑΡΘΡΟ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.»
Η εταιρεία υπό την επωνυμία «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜH ETAIΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1998. Η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» έχει αδειοδοτηθεί με την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία Γενική Άδεια Ταχυδρομικών υπηρεσιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) με αριθμό 15-072. Κάτωθι παρατίθενται τα ακριβή στοιχεία της εταιρείας:

ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜH ETAIΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,

20ο χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, αρ. 80, Κρωπία Αττικής,

Τ.Κ.: 19400, Α.Φ.Μ.: 094533098,

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,

ΤΗΛ: 210 6690560,

FAX: 210 6690691,
Web site: www.argoscom.gr

O Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της είναι:

α) Η αντιπροσώπευση και πρακτορεία κάθε μορφής ημεδαπών και αλλοδαπών

επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εντύπων (έκδοση,

κυκλοφορία, διαφήμιση και διάθεση εντύπων).

β) Η ανάληψη και άσκηση της οικονομικής, εμπορικής και εν γένει διοίκησης και

διαχείρισης κάθε μορφής ομοειδών εταιρειών και επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της

αλλοδαπής, που αφορούν στις ανωτέρω δραστηριότητες.

γ) Η εκπόνηση μελετών και η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών για την

σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και

μακροπρόθεσμης οικονομικής και εμπορικής πολιτικής εταιρειών, καθώς και την

βελτίωση της παραγωγικότητας, την αύξηση της απόδοσης, την ανάπτυξη της

διοικήσεως κλπ. πάσης μορφής επιχειρήσεων.

δ) Η ανάληψη και διενέργεια με ίδια ή μη μέσα κάθε μορφής μεταφορών (οδική,

σιδηροδρομική, ακτοπλοϊκή, αεροπορική κ.λπ.) πρώτων υλών, προϊόντων,

εμπορευμάτων κ.λπ. τρίτων (φυσικών ή και νομικών προσώπων) στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ε) Η διεξαγωγή επιχειρήσεως ταχείας μεταφοράς (COURIER) εγγράφων, δεμάτων και μικροδεμάτων, εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό με κάθε μέσο δια ξηράς,

θάλασσας και αέρος και η παροχή συναφών διευκολύνσεων.

στ) Η συσκευασία και ανασυσκευασία, με δημιουργία νέου προϊόντος, εφημερίδων

και περιοδικών.

ζ) Η διανομή τυχερών παιγνίων, στοιχημάτων, λαχείων, βιβλίων και κάθε είδους

εντύπων.

η) Η πώληση και εν γένει εμπορία παλαιού χάρτου.

θ) Η ανάληψη έργου διανομής πάσης φύσεως προϊόντων ανά την επικράτεια. (αποθήκευση,

διαχείριση παραγγελιών , μεταφορά , διανομή , χρηματοοικονομική διαχείριση ).

ι) Η αγορά και η πώληση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και πάσης φύσεως εντύπων ανά

την επικράτεια.

 1. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση κάθε μορφής, ημεδαπή ή

αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο, ή παραπλήσιο σκοπό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, και στην αλλοδαπή.

δ) Να διενεργεί κάθε πράξη συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς και αντικείμενα.

Ειδικότερα χαρακτηριστικά της Επιχείρησης:

Η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» κατατάσσεται στις πλέον μεγάλες εταιρείες στον κλάδο των μεταφορών. Σε συνεργασία με αντιπροσώπους, καλύπτει σχεδόν όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Μεταφορικά Μέσα:

Η ΑΡΓΟΣ Α.Ε. συνεργάζεται με αεροπορικές, ακτοπλοϊκές και χερσαίες εταιρείες ταχυμεταφορών προκειμένου να πραγματοποιεί τις μεταφορές της κατά το δυνατόν συντομότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ διατηρεί και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.»

Η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων με προορισμό το εσωτερικό. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη διακίνηση των αποστολών, καθώς και άλλες πρόσθετες υπηρεσίες όπως αγορά, αντικαταβολή κλπ. Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών παρουσιάζονται παρακάτω:

Α. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ:
Διακίνηση εγγράφων ή δεμάτων εντός της ίδιας πόλης με παραλαβή από τον Αποστολέα και παράδοση στον Παραλήπτη την επόμενη εργάσιμη εντός της ίδιας πόλης.

Β. ΑΠΟ ΠΟΛΗ ΣΕ ΠΟΛΗ:
Διακίνηση εγγράφων ή δεμάτων από πόλη σε πόλη, με παράδοση σε 2 έως 5 εργάσιμες ημέρες αναλόγως του χρονικού συνδυασμού μέσων μεταφοράς. Στις περιπτώσεις Απομακρυσμένων ή Δυσπρόσιτων προορισμών οι ανωτέρω χρόνοι επεκτείνονται επιπλέον από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες.

Στο παρόν εγχειρίδιο ως εργάσιμες ημέρες νοούνται οι ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 18:00.

Δ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ:
Παραλαβή και διανομή μαζικών αποστολών εγγράφων και δεμάτων είτε εντός της ίδιας πόλης είτε από πόλη σε πόλη, σε συμφωνημένο με τον Αποστολέα χρονικό περιθώριο παράδοσης.

Ε. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
Παραλαβή ή Παράδοση Σαββάτου: Παραλαβή ή Παράδοση αποστολών την ημέρα του Σαββάτου έπειτα από συμφωνία με τον Αποστολέα.

Αποστολές με Διαδικασία Αντικαταβολής: Παράδοση αποστολών που συνδυάζεται με την είσπραξη ποσού Αντικαταβολής (μετρητά ή επιταγές) από τον παραλήπτη, προς απόδοση στον Αποστολέα.

Παράδοση με Δέσμευση Ώρας: Παράδοση αποστολών εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της ημέρας έπειτα από συμφωνία με τον Αποστολέα.

Ασφάλιση Αποστολών: Παρέχεται η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης διακινούμενων αποστολών αξίας έπειτα από συμφωνία με τον Αποστολέα.

Αναμονή courier άνω των 10’: παρέχεται η δυνατότητα αναμονής του courier προκειμένου να παραλάβει το ταχυδρομικό αντικείμενο κατόπιν συμφωνίας

Παραλαβή ή Παράδοση Κυριακή ή Επίσημη Αργία: Παραλαβή ή Παράδοση αποστολών την Κυριακή ή σε επίσημη αργία έπειτα από συμφωνία με τον Αποστολέα.

ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» δημοσιοποιεί με σαφήνεια ακριβείς και ενημερωμένους
τιμοκαταλόγους παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας της όσο και στο παρόν.

Οι τιμοκατάλογοι παρουσιάζονται συνοπτικά κάτωθι:

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Door to door (έως 2 kg)

Reception to door (έως 2 kg)

Χρέωση επιπλέον κιλού

Χρόνος Παράδοσης (εργάσιμες ημέρες)

Εντός της ίδιας πόλης

21,00€

19,50€

7,00€

1

Από πόλη σε πόλη

Προς χερσαία Ελλάδα

28,50€

27,00€

7,00€

1-3

Προς νησιωτική Ελλάδα

32,50€

30,00€

9,50€

2-5

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παραλαβή Σάββατο

10,50€

Παράδοση Σάββατο

10,50€

Αντικαταβολή (μετρητά / αξιόγραφο)

10,00€

Παράδοση με δέσμευση ώρας

15,50€

Αναμονή courier πέραν των 10 λεπτών

31,50€

Παραλαβή σε επίσημες Αργίες ή Κυριακή

90,00€

Παράδοση σε επίσημες Αργίες ή Κυριακή

90,00€

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.»
Οι Πελάτες της «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» μπορούν να απευθύνονται στο δίκτυο Καταστημάτων της, στις ακόλουθες ώρες:
1) Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ. μέχρι 5 μ.μ.
Για παραγγελίες, αιτήματα ή παράπονα οι Πελάτες μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, τηλ: 210 6690465, 210 6690582, email: info@actcargo.gr

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.»
Η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιλοτικά σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001.

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.»
Κάθε διακινούμενη αποστολή συνοδεύεται από Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. - Voucher) της «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.», όπου δηλώνονται ευκρινώς από τον Αποστολέα, ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη σύνταξης των σωστών στοιχείων, τα πλήρη στοιχεία του ιδίου, του Παραλήπτη, η ημερομηνία και ώρα παραλαβής, καθώς και οι υπηρεσίες που επιθυμεί.

Η σύνταξη του (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ - Voucher) και η ανάληψη της διακίνησης από τη «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.», πιστοποιεί την κατάρτιση ατομικής σύμβασης μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών και της εταιρείας «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» και αποδεικνύει την αποδοχή των γενικών όρων ανάληψης μεταφοράς από τα εμπλεκόμενα μέρη. Στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. προσδιορίζονται τα παρακάτω:

Ο Αποστολέας αναθέτοντας τη διακίνηση της αποστολής του στη «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» αποδέχεται τους όρους μεταφοράς της «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» τόσο για
τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει τη διακίνηση μαζικών αποστολών όπου η διακινούμενη αποστολή συνοδεύεται από απλοποιημένο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., στο οποίο δεν αναγράφονται οι Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταφοράς.

Εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική συμφωνία, η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» έχει την υποχρέωση επίδοσης του αντικειμένου στη διεύθυνση του Παραλήπτη και σε τρίτο πρόσωπο, σε περίπτωση απουσίας του Παραλήπτη. Στην παράδοση ο Παραλήπτης αναγράφει ευκρινώς το όνομα του, την ημερομηνία και ώρα παραλαβής και υπογράφει στο σχετικό έγγραφο.

Η ευθύνη της «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» για τις μεταφερόμενες αποστολές παύει να ισχύει την στιγμή της παράδοσης της εκάστοτε αποστολής στον Παραλήπτη. Η υπογραφή του Παραλήπτη με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο αντίγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ αποτελεί σαφή απόδειξη του ορθού της παράδοσης.

Όλες οι διακινούμενες από την «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» αποστολές παρακολουθούνται και εντοπίζονται ηλεκτρονικά σε όλα τα στάδια της μεταφοράς τους μέσω Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.. Η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» διατηρεί πληροφορίες διακίνησης μέσω Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. καθώς και αρχείο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης της αποστολής. Η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παραδώσει την αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα διακίνησης.

Η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που προκαλείται από τυχόν καθυστερήσεις, πέραν των όσων ορίζονται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ανάληψης ταχυμεταφοράς.

Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης ταχυμεταφοράς είναι οι εξής:

ΑΡΘΡΟ 5. Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Ταχυμεταφοράς Εγγράφων & Δεμάτων από την «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.»

Για τη μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.», ο Αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο παρόν. Ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος – εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος, πράκτορας, συνεργαζόμενη εταιρία, ή υπάλληλος της «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.», ο Αποστολέας ή Παραλήπτης- δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

 1. Η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.», εφεξής Εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες επείγουσας μεταφοράς εγγράφων, εντύπων και εμπορευμάτων στην Ελλάδα με τους κάτωθι όρους, τους οποίους ο αποστολέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά των αντικειμένων των πελατών της (αποστολέων) από το σημείο παραλαβής ή κατάθεσής τους μέχρι το σημείο επίδοσής τους (η επίδοση θα γίνεται στον ίδιο τον παραλήπτη ή σε όποιον άλλο βρεθεί στη διεύθυνση αυτού) με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια, σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών εσωτερικού και με αντάλλαγμα που ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της.
 3. Ο αποστολέας εγγυάται ότι είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των παραδοθέντων για αποστολή αντικειμένων ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του νομίμου κατόχου των εν λόγω αντικειμένων και αποδέχεται ότι το παρόν έντυπο συμπληρώθηκε από τον ίδιο ή από την Εταιρεία για λογαριασμό του. Δηλώνει επίσης με το παρόν ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους, είτε ατομικά, είτε υπό την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των προς αποστολή αντικειμένων.
 4. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) είναι έγγραφο-συμφωνία (ατομική σύμβαση) και αποδεικτικό παραλαβής, δεσμευτικό και μη διαπραγματεύσιμο. Το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο.
 5. Ο αποστολέας υποχρεούται να περιγράφει με σαφήνεια και πληρότητα το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου στο παρόν ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., ιδιαίτερα εάν αυτό είναι ευπαθές ή εύθραυστο. Επίσης, ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου είναι αυτό που περιγράφει, β) έχουν σημειωθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του ιδίου, καθώς και του παραλήπτη και γ) το αποστελλόμενο αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής διεκπεραίωσή του. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή ή/και να διακόψει τη διεκπεραίωση των προς αποστολή αντικειμένων, εάν δεν τηρούνται οι αναφερόμενες στο παρόν υποχρεώσεις, ενώ στην ίδια περίπτωση ο αποστολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής όλων των πρόσθετων εξόδων που θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων αυτών.
 6. Ο αποστολέας έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της ασφαλούς και ανθεκτικής συσκευασίας των αντικειμένων, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Εάν το περιεχόμενο των αντικειμένων κατά τη μεταφορά και διαχείρισή τους υποστεί ζημία, οφειλόμενη στη μη ασφαλή και ενδεδειγμένη συσκευασία τους, η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας αυτής.
 7. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά και διεκπεραίωση των αντικειμένων με το παρακάτω περιεχόμενο: Εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υλικά, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες, συμπιεσμένα αέρια, ναρκωτικές ουσίες, δηλητήρια, αρχαιότητες, έργα τέχνης, αλλοιώσιμα τρόφιμα, ζώντα ή νεκρά ζώα, φυτά και γενικώς αντικείμενα, που από τη φύση τους ή εξ΄ αιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστραφούν ή να καταστρέφουν άλλα αντικείμενα ή αντικείμενα των οποίων τη διεκπεραίωση και μεταφορά δεν δέχεται η ΙATA. Επίσης δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά και διεκπεραίωση, για λογαριασμό περιστασιακών πελατών, συναλλάγματος και χρημάτων σε μετρητά. Προς αποτροπή της παράδοσης για μεταφορά των προαναφερομένων αντικειμένων, η Εταιρεία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το αντικείμενο που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει, ακόμη και να το ανοίξει. Εάν ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρηση του προς επίδοση αντικειμένου, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να μην το παραλάβει. Όταν ο αποστολέας για οποιοδήποτε λόγο παραδώσει προς αποστολή τέτοιου είδους αντικείμενα, η Εταιρεία μόλις διαπιστώσει την ύπαρξή τους, έχει το δικαίωμα να τα διαχειριστεί κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διακοπής της μεταφοράς, αποποιούμενη κάθε περαιτέρω ευθύνης, ενώ τα τέλη δεν επιστρέφονται. Ο αποστολέας είναι πάντα ο μοναδικός υπεύθυνος για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε πρόσωπα ή άλλα αντικείμενα από ψευδή δήλωση του περιεχομένου.
 8. Ο χρυσός, το ασήμι, οι πολύτιμοι λίθοι, τα πολύτιμα μέταλλα δεν μπορούν να αποσταλούν παρά μόνο ως αντικείμενα «Δηλωμένης Αξίας». Για την αποστολή τέτοιων αντικειμένων απαιτείται ειδική δήλωση στην Εταιρεία και ειδική ασφάλιση με δαπάνη του αποστολέα και μόνο.
 9. Η Εταιρεία αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση αποστολής με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιοδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της Εταιρείας αναλαμβάνει ο αποστολέας. Μέχρι δε την εξόφληση της αμοιβής της από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, έχει το δικαίωμα να παρακρατεί το αποστελλόμενο αντικείμενο. Η Εταιρεία αναλαμβάνει επίσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τη διεκπεραίωση αποστολής με αντικαταβολή.
 10. Η ασφαλιστική κάλυψη των αντικειμένων είναι υποχρέωση του αποστολέα, ιδιαίτερα όταν περιέχουν αξίες ή έχουν ιδιαίτερη εμπορική χρησιμότητα.
 11. Για αποστολές όπου η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα, η διεκπεραίωση των αντικειμένων γίνεται μέσω πρακτόρων ή μέσω του συνεργαζόμενου δικτύου της.
 12. Όταν για οποιονδήποτε λόγο, η επίδοση ενός αντικειμένου δεν πραγματοποιηθεί στον παραλήπτη, τότε αυτό επιστρέφει στον αποστολέα, με χρέωση όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του. Αν το αντικείμενο μετά την επιστροφή του δεν καταστεί δυνατόν να επιδοθεί στον αποστολέα για κάποιο λόγο, παραμένει για έξι (6) μήνες στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, με την προβλεπόμενη χρέωση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το αντικείμενο καθίσταται οριστικά ανεπίδοτο, θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής με σύνταξη σχετικού πρακτικού και η Εταιρεία δεν έχει πλέον οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.
 13. Ο παραλήπτης, εάν υπάρχουν βάσιμοι προς τούτο λόγοι, έχει δικαίωμα να παραλάβει με επιφύλαξη.
 14. Σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου των αποστελλόμενων αντικειμένων από υπαιτιότητα της Εταιρείας, αυτή υποχρεούται να καταβάλλει μόνον την παρακάτω αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται ως ακολούθως: α) Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου, η οφειλόμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 50€ ανά αντικείμενο, με επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους της συγκεκριμένης αποστολής, β) για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος, η οφειλόμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 100€, με επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους της συγκεκριμένης αποστολής, και γ) για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή. Ως πραγματική αξία ορίζεται το κόστος αποκατάστασης, επισκευής ή αναπαραγωγής του περιεχομένου. Για το ύψος της αποζημίωσης, σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία των αντικειμένων για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο.
 15. Για αποστολές αντικειμένων μεγάλης αξίας και για αυξημένη ευθύνη της Εταιρείας, σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου τους, η Εταιρεία δίδει στον αποστολέα τη δυνατότητα ασφάλισης και προσφέρει την υπηρεσία «Δηλωμένης Αξίας», έναντι καταβολής επιπρόσθετου τέλους κατόπιν αιτήματος και αποδοχής του από την Εταιρεία. Το ακριβές ύψος της δηλωμένης αξίας καθορίζεται πάντα από την πραγματική αξία του αποστελλόμενου αντικειμένου, το οποίο ο αποστολέας υποχρεούται να περιγράψει με ακρίβεια και πληρότητα. Επίσης η Εταιρεία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το περιεχόμενο του αντικειμένου που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ως δηλωμένης αξίας, καθώς και την αλήθεια όσων δηλώθηκαν από τον αποστολέα.
 16. Σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας αντικειμένου δηλωμένης αξίας, η αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος της δηλωθείσας αξίας -εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη βλάβη και εφόσον ο αποστολέας προσκομίσει στην Εταιρεία απόδειξη ή τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής, που να αποδεικνύει την αξία του αντικειμένου, καθώς και έκθεση ειδικού πραγματογνώμονα- και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης μερικής βλάβης ή μερικής απώλειας αντικειμένου δηλωμένης αξίας, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της μερικής απώλειας ή της βλάβης. Ως πραγματική αξία νοείται η δαπάνη επισκευής ή αποκατάστασης του περιεχομένου, που αποδεικνύεται από τον πελάτη με προσκόμιση έκθεσης ειδικού πραγματογνώμονα, καθώς και απόδειξης, τιμολογίου ή δελτίου αποστολής του καταστραφέντος αντικειμένου. Η καταβληθείσα αποζημίωση δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας.
 17. Εάν ένα αντικείμενο επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι αποδεδειγμένα άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται να ζητήσει επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.
 18. Σε περίπτωση καθυστερημένης επίδοσης, που οφείλεται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6€ για κάθε μέρα καθυστέρησης και, σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει όσων προβλέπονται ανωτέρω (όρος 14 α & β) για τις περιπτώσεις απωλειών και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το ποσό των 100€.
 19. Η αίτηση για την άσκηση κάθε σχετικού δικαιώματος από το χρήστη πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην Εταιρεία μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των έξι (6) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης του αντικειμένου για αποστολή. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση του πρωτότυπου ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.
 20. Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά αντικείμενα ταχυμεταφοράς προς έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται χωριστά.
 21. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή, αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη των ταχυδρομικών αντικειμένων. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται.
 22. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και ουδεμία αποζημίωση καταβάλλει στις παρακάτω περιπτώσεις: α) για καθυστερήσεις, που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε αργοπορία μεταφορικών μέσων χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας ή σε υπαιτιότητα του αποστολέα, του παραλήπτη ή των εκπροσώπων τους, β) για απώλεια ή βλάβη αντικειμένων, που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα ή του παραλήπτη ή των οποίων την αποστολή δεν αναλαμβάνει η Εταιρεία, σύμφωνα με τον όρο 7 του παρόντος, γ) για απώλεια ή βλάβη που είναι αποτέλεσμα της κακής συσκευασίας ή της φύσης του αντικειμένου ή απρόοπτων και έκτακτων γεγονότων, κείμενων πέραν των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ατυχήματα, απεργίες, καιρικές συνθήκες, εγκληματικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή τα μεταφορικά μέσα, δ) για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική ζημία, από απώλεια εισοδήματος, κερδών, αγορών ή χρήσεων, διάρρηξη συμβολαίων κλπ., που προκλήθηκε από υπαιτιότητα ή μη της Εταιρείας, σε πελάτες ή τρίτους, ε) όταν δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον όρο 19 του παρόντος, στ) εφόσον ο παραλήπτης παρέλαβε το αποστελλόμενο αντικείμενο χωρίς επιφύλαξη, οπότε και τεκμαίρεται ότι το αντικείμενο επιδόθηκε σωστά, ζ) όταν ο αποστολέας, παρά την υποχρέωσή του, δεν έχει περιγράψει πλήρως και σαφώς το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου ή έχει αποστείλει αντικείμενο με απαγορευμένο / ακατάλληλο περιεχόμενο ή δεν έχει μεριμνήσει για την κατάλληλη συσκευασία ή δεν έχει καταγράψει με πληρότητα και ορθότητα τα στοιχεία του παραλήπτη, και η) σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά των χρηστών και, ιδίως, όταν αυτοί δεν έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία, οπότε αυτή δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλές τους με ποσά αποζημίωσης ή με παρακράτηση των αντικειμένων τους.
 23. Στις περιπτώσεις που υφίστανται ειδικότερες συμφωνίες και, ιδίως, στις περιπτώσεις που συνάπτονται συμβάσεις για πλήθος αντικειμένων ή για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οπότε προσφέρονται ειδικές προνομιακές τιμές και προσαρμοσμένη -κατά τις εκάστοτε απαιτήσεις- διαχείριση, υπερισχύουν οι ειδικότεροι συνομολογούμενοι όροι. Σε τέτοια περίπτωση, η εκάστοτε καταβαλλόμενη αποζημίωση για ολική απώλεια, κλοπή ή καταστροφή φακέλου ή δέματος ισούται με την πραγματική αξία του απολεσθέντος, κλαπέντος ή καταστραφέντος, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά και αποδεικτικά έγγραφα και, υπό την προϋπόθεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των 50€ για φακέλους και το ποσό των 100€ για δέματα.
 24. Κανένας αντιπρόσωπος, υπάλληλος ή εκπρόσωπος της Εταιρείας ή ο αποστολέας δεν έχει δικαίωμα να άρει ή να τροποποιήσει μονομερώς τους παραπάνω όρους.
 25. Οι καταναλωτές για κάθε απορία, παράπονο ή πρόβλημα, μπορούν να απευθύνονται στο Customer Service της Εταιρείας ή στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.argoscom.gr/index.php?page=18 . Αν ο φιλικός διακανονισμός με την εταιρεία αποτύχει, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη σύγκληση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ).
 26. Από ενάρξεως εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η Εταιρεία συμμορφώθηκε πλήρως στο περιεχόμενο και τις διατάξεις αυτού. Το σύνολο της Πολιτικής Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και διαρκώς επικαιροποιημένο στην ιστοσελίδα http://www.argoscom.gr/index.php?page=53 αλλά και σε έντυπη μορφή σε κάθε κατάστημα του δικτύου της. Η υπογραφή εκ μέρους του πελάτη κατά την αποστολή αποτελεί ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του της Πολιτικής αυτής.
 27. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, μετά τυχόν ατελέσφορη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Εταιρείας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 6. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός της αποζημίωσης με την χορήγηση κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία, και δεν ισχύει, εάν η παράβαση της συμβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του.

Ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη εξ οιασδήποτε αιτίας σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών εφόσον δεν έχει υποβληθεί από το χρήστη σχετική απαίτηση εντός έξι (6) μηνών από την κατάρτιση της ταχυδρομικής σύμβασης.

Ο Εντολέας/Αποστολέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών του, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.», επιβαρυνόμενος με το ανάλογο κόστος ασφάλισης που ανέρχεται σε 1,50% επί της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εσωτερικού). Παρέχεται πλήρης κάλυψη περιεχομένου μέχρι ποσού αξίας €3.000 για απώλεια, μερική ή ολική καταστροφή εφόσον τα δέματα είναι συσκευασμένα επαρκώς με ευθύνη του αποστολέα. Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να δηλώνεται στο προκαθορισμένο πεδίο ασφάλισης του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ και να δύναται να επιβεβαιωθεί από σχετικά νόμιμα παραστατικά. Για αποστολές δηλωμένης αξίας άνω των 3.000 Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω FAX) με την εταιρεία. Η ΑΡΓΟΣ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει κάλυψη αποθετικής ζημίας. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Εντολέας/Αποστολέας προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» αντικειμένων σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» με την παρούσα σύμβαση), η ευθύνη της «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» – συνολικά έναντι του Εντολέα/Αποστολέα και επομένως και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου – δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά έχουν συμφωνηθεί και περιγράφονται ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, ο Εντολέας/Αποστολέας ή τρίτος δηλώνει και εγγυάται στην «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη.

Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία επίλυσης διαφορών περιλαμβάνει τα εξής διακριτά στάδια:

Φιλικός Διακανονισμός: Έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με τη «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» προκειμένου να επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς μεταξύ των δύο μερών, εντός των προβλεπομένων στον Χ.Υ.Κ. ή και με την σύμφωνη γνώμη των μερών.

Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών: Οι διαφορές που μπορεί να αναφύονται ανάμεσα στους χρήστες και στην «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.», μπορούν να επιλύονται σε επόμενο στάδιο και από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Έπειτα από αίτημα του χρήστη η εταιρεία συγκροτεί την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών η οποία αποτελείται από μέλη της επιχείρησης και εκπρόσωπο των καταναλωτών ενώ στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται ή να εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ο χρήστης. Η εταιρεία ενημερώνει τον χρήστη για τον τόπο και το χρόνο των συνεδριάσεων της Επιτροπής και για το δικαίωμά του να υποβάλει γραπτό υπόμνημά του σε περίπτωση που κωλύεται να παραστεί. Οι χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, εντός χρονικής περιόδου έξι (6) μηνών από την κατάθεση του αποστελλόμενου αντικειμένου.

Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης της οποιασδήποτε διαφοράς από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων, τότε αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» λαμβάνει μέριμνα για όλες τις περιπτώσεις ταχυδρομικών αποστολών που δεν κατέστη δυνατή η παράδοσή τους για οποιαδήποτε αιτία. Σε πρώτο στάδιο προβαίνει σε έγγραφη ειδοποίηση (ειδοποιητήριο) προς τον Παραλήπτη και επιστροφή της αποστολής στο χώρο της εταιρείας. Σε ένα δεύτερο στάδιο γίνεται προσπάθεια για δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες παράδοσης σε συνεννόηση με τον Παραλήπτη ή/και τον Αποστολέα. Τελικά, εφόσον καταστεί αδύνατη η παράδοση της αποστολής στον Παραλήπτη, η «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» επιστρέφει την αποστολή στον Αποστολέα με χρέωση ίση του αρχικού ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή της. Να τονισθεί ότι και στις περιπτώσεις άρνησης του εκάστοτε Παραλήπτη να παραλάβει μια αποστολή, η εν λόγω αποστολή θα επιστρέφεται στον Αποστολέα με χρέωση ίση του αρχικού ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή της.

Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία.
Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100,00 ευρώ, οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

Για αποστολές δηλωμένης αξίας άνω των 3.000 Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω FAX) με την εταιρεία. Η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου (όταν δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία), δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 14 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ανάληψης ταχυμεταφοράς από την «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.».

Η ΑΡΓΟΣ A.E.

Η ΑΡΓΟΣ A.E. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την πρακτόρευση και διανομή εφημερίδων και περιοδικών και είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρακτορείο διανομής Τύπου στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και παρέχει B2B & B2C υπηρεσίες.

Πρακτόρευση

Η εταιρεία ΑΡΓΟΣ δραστηριοποιείται από το 1999 στον τομέα πρακτόρευσης και διανομής εφημερίδων και περιοδικών ελληνικού τύπου. Στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας συμμετέχουν μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές εκδοτικές επιχειρήσεις. Διανέμει τον τύπο Πανελλαδικά μέσω 105 αντιπροσώπων σε 4.500 Σημεία Πώλησης.

Διεύθυνση

'Αργος Α.Ε.
20o χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Κορωπί
TK 19400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3078301000
www.argoscom.gr
email: info@argoscom.gr
Τηλ.: 2106690560 - Fax: 2106690699